Hva er Q-Symbio?

Q-Symbio er en dobbelt-blind, randomisert studie som startet i 2003 under ledelse av Ass. Professor Svend Aage Mortensen (bilde) fra København Universitetssykehus. Studien omfattet 420 pasienter med alvorlig hjertesvikt (NYHA* Klasse III eller IV) fra ni forskjellige land. Deltagerne ble tilfeldig valgt til å få enten myke gelatinkapsler med Q10 som ubiquinon daglig, eller identiske placebokapsler. Deltagerne i de to gruppene ble så fulgt i to år. Målet med studien var å undersøke hvor lang tid det ville ta før deltagerne i de to gruppene opplevde nye tilfeller av hjertesykdom, altså ikke-planlagte sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt, livstruende hjerteinfarkt, behov for hjertetransplantasjon eller behov for mekanisk assistanse med hjertepumpe.

Den største placebokontrollerte studien
Ved å kalkulere studiens pasient-år, er Q-Symbio den største placebokontrollerte studien i verden per dags dato med coenzym Q10 og hjertesvikt. Studien, og dens banebrytende resultater har vakt betydelig interesse og nysgjerrighet blant leger og forskere i en rekke land, spesielt i USA, der Svend Aage Mortensen har gitt flere presentasjoner. Sannsynligvis vil interessen øke også etter at den blir publisert.

*NYHA-klassifiseringen er et offisielt, globalt rangeringssystem som deler hjertesviktpasienter inn i fire individuelle kategorier avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad.
 

Hva er resultatene av forskningen?

Studien viste at pasienter i Q10-gruppen hadde 43% reduksjon i kardiovaskulær død sammenlignet med placebogruppen. 15% av pasientene i Q10-gruppen opplevde alvorlige tilfeller av hjertesykdom kalt MACE, mot 26% av pasientene som fikk placebo. Det tilsvarer 43% relativ risikoreduksjon som er et signifikant resultat. Tilskudd av Q10 viste også signifikant redusert risiko for død uavhengig av årsak med 42%, sammenlignet med placebogruppen. Antall ikke-planlagte sykehusinnleggelser var 8% i Q10-gruppen mot 14% i placebogruppen. Dette utgjør også en signifikant forskjell. Det var dessuten signifikant flere i Q10-gruppen som forbedret seg en eller flere NYHA-klasser enn i gruppen som fikk placebo (58% mot 45%). En pasient i Q10-gruppen gikk fra NYHA IV til NYHA I i løpet av behandlingsperioden. En spesiell bio-markør for hjertesykdom kalt NT-proBNP ble lett forbedret i Q10-gruppen, og deltagerne i Q10-gruppen opplevde færre bivirkninger.

Participating countries

Deltagerne i forsøket kom fra landene som markert på kartet

 

"Studien gir anledning for å på alvor vurdere å supplere retningslinjene for behandling av hjertesviktpasienter. Jeg forespeiler at Q10-tilskudd etterhvert vil bli vanlig behandling av disse pasientene på verdensbasis."

Overlege Dr. Steen Stender, Klinisk Biokjemisk Avdeling, Gentofte Hospital, Sitert i Jyllandsposten. 2014, 19.oktober, i respons til Q-Symbio-studien.

”CoQ10 er den første nye medisinering som øker overlevelse ved kronisk hjertesvikt., og bør gis i tillegg til standard behandling”.

Assos. Prof. Svend Aage Mortensen, Leder av Q-Symbiostudien.

 

Nye data fra Q-Symbio-studien

På en Q10-konferanse på Colombia University i New York 2018, presenterte Dr. Svend Aage Mortensens datter, biokjemist Anne Louise Mortensen, nye data fra den europeiske undergruppen av pasienter i Q-Symbio-studien. Denne nye analysen inkluderte 231 pasienter fra Danmark, Sverige, Østerrike, Slovakia, Polen og Ungarn. Q10-gruppen bestod av 108 pasienter som fikk (Myoqinon) 100 mg Q10 x 3 daglig. Placebogruppen, med like karakteristikker, utgjorde 123 pasienter.

Anne Louise Mortensens' analyse bekreftet en tilsvarende god effekt av Q10 på den europeiske delen av pasientgruppen. For eksempel:

Reduksjon av  EU-pasienter Alle pasienter
Alvorlige kardiale hendelser (MACE) 67% 43%
Kardiovaskulær dødelighet 53% 43%
Død, uansett årsak 55% 42%

Hvorfor var det signifikant bedre resultat i den europeiske gruppen?

  • Sannsynligvis fordi disse pasientene dannet en mer homogen gruppe.
  • Deres serum Q10 har vært høyere gjennom undersøkelsesperioden.
  • Det kan ha vært bedre etterlevelse (pasientene har vært flinkere til å ta medisinen sin?)
  • En annen diett?
  • Genetiske forskjeller?
     

Referanser
Egwim C, et al. Global variations in Patient populations and Outcomes in Heart Failure Clinical Trials. Curr. Heart Fail. Rep. 14, 30-39 (2017).
Mortensen SA, et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Fail. 2,641-9 (2014).