Vad är Q-Symbio?

Q-Symbio är en dubbelblind, randomiserad studie, som påbörjades 2003 under ledning av docent Svend Aage Mortensen (bild) från Köpenhamns Universitetssjukhus. I studien ingick 420 patienter med svår hjärtsvikt (NYHA* klass III eller IV) från nio olika länder. De var slumpmässigt utvalda till att få antingen mjuka kapslar med Q10 i form av ubiqinon varje dag eller placebokapslar med identiskt utseende. Deltagarna i de två grupperna följdes sedan i 2 år. Syftet med studien var att undersöka hur lång tid det tog för deltagarna i de två grupperna innan de återigen fick hjärtproblem som innebar oplanerad sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt, dödlig hjärtinfarkt, behov av hjärttransplantation eller av en mekanisk reservpump (hjärtpump).

Största placebokontrollerade studien
Om man räknar antalet patientår i studien är Q-Symbio faktiskt den största placebokontrollerade studien i världen hittills som undersökt coenzym Q10 vid hjärtsvikt. Studien och dess banbrytande resultat har väckt stort intresse och nyfikenhet bland läkare och forskare i många länder och inte minst i USA, där Svend Aage Mortensen gett flera presentationer.

* NYHA-klassificering är ett officiellt rankingsystem som används globalt och delar in hjärtsviktspatienter i fyra olika kategorier beroende på hur allvarliga deras symtom är.
 

Vilka är forskningsresultaten?

Studien visade att patienterna i Q10-gruppen hade en 43 % minskning av kardiovaskulär död jämfört med placebogruppen. Det var 15 % av patienterna i Q10-gruppen som upplevde allvarliga hjärtproblem, som kallas MACE, jämfört med 26 % av patienterna som fick placebo, vilket motsvarar en 43 % relativ reduktion - ett viktigt resultat. Tillskott med Q10 minskade också signifikant risken för död av alla orsaker med 42 % jämfört med placebogruppen. Antalet oplanerade sjukhusinläggningar var 8 % i Q10-gruppen mot 14 % i placebogruppen, en signifikant skillnad. Det var dessutom signifikant fler av Q10-behandlade patienter som förbättrats en eller flera NYHA-klasser än i gruppen som fick placebo (58 % mot 45 %). En patient i Q10-gruppen gick från NYHA IV till NYHA I under behandlingen. Även en biologisk markör för hjärtsjukdom som kallas NT-proBNP förbättrades något i Q10 gruppen, och Q10 gruppen upplevde också färre biverkningar.

Participating countries

Försöksdeltagarna kom från de länder som är markerade ovan.

 

"Studien ger upphov till allvarligt övervägande att lägga till riktlinjerna för behandling av hjärtsviktspatienter. Jag förutspår att Q10-tillskott så småningom blir en vanlig behandling över hela världen för dessa patienter."

Chefsläkare Dr. Steen Stender, avdelningen för klinisk biokemi, Gentofte sjukhus, citerad i Jyllandsposten  19 okt. 2014, som svar på Q-symbio-studien.

"Q10 är det första nya läkemedlet för att förbättra överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt, och det bör läggas till standardbehandlingen.”

Docent Svend Aage Mortensen, ledare för Q-Symbio-studien.

 

Nya data från Q-Symbio-studien

Vid en Q10-konferens vid Columbia University i New York 2018 presenterade doktor Svend Aage Mortensens dotter, biokemist Anne Louise Mortensen, ny data från den europeiska undergruppen av patienterna i Q-Symbio-studien. Den nya analysen omfattade 231 patienter från Danmark, Sverige, Österrike, Slovakien, Polen och Ungern. Q10-gruppen bestod av 108 patienter som fick (Myoqinon) 100 mg Q10 tre gånger/dag. Placebo-gruppen med enhetliga egenskaper representerade 123 patienter.

Anne Louise Mortensens analys bekräftade en lika bra effekt av Q10 på den europeiska delen av patientgruppen. Till exempel:

Reducering av EU-patienter Alla patienter
Svåra hjärtfel (MACE) 67% 43%
Kardiovaskulär mortalitet 53% 43%
Död av vilken orsak som helst 55% 42%


Varför var det betydligt bättre resultat i den europeiska undergruppen?
 

  • Förmodligen eftersom dessa patienter bildade en mer homogen grupp
  • Deras serum Q10 har varit högre under undersökningsperioden
  • Det kan ha varit bättre gensvar (patienter har varit bättre på att ta medicinen)?
  • En annan diet?
  • Genetiska skillnader?

Referencer
Egwim C, et al. Global variations in Patient populations and Outcomes in Heart Failure Clinical Trials. Curr. Heart Fail. Rep. 14, 30-39 (2017).
Mortensen SA, et al. The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial. JACC. Heart Fail. 2,641-9 (2014)