Vad är Q-Symbio?

Q-Symbio är en dubbelblind, randomiserad studie, som påbörjades 2003 under ledning av docent Svend Aage Mortensen (bild) från Köpenhamns Universitetssjukhus. I studien ingick 420 patienter med svår hjärtsvikt (NYHA* klass III eller IV) från nio olika länder. De var slumpmässigt utvalda till att få antingen mjuka gelatinkapslar med Q10 i form av ubikinon varje dag eller identiskt utseende placebokapslar. Deltagarna i de två grupperna följdes sedan i 2 år. Syftet med studien var att undersöka hur lång tid det tog för deltagarna i de två grupperna innan de återigen råkat ut för hjärtproblem som innebar oplanerad sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt, dödlig hjärtinfarkt, behov av hjärttransplantation eller av en mekanisk reservpump (hjärtpump).

Största placebokontrollerade studien
Om man beräknar studiens patientår, är Q-Symbio faktiskt den största placebokontrollerade studien i världen hittills av coenzym Q10 vid hjärtsvikt. Studien och dess banbrytande resultat har också väckt stort intresse och nyfikenhet bland läkare och forskare i många länder och inte minst i USA, där Svend Aage Mortensen gett flera presentationer. Fler lär sannolikt följa efter publiceringen.

* NYHA-klassificering är ett officiellt rankingsystem som används globalt och delar in hjärtsviktspatienter i fyra olika kategorier beroende på hur allvarliga deras symtom är.

Participating countries

Försöksdeltagarna kom från de länder som är markerade ovan.

Vilka är forskningsresultaten?

Studien visade att patienterna i Q10-gruppen hade en 43 % minskning av kardiovaskulär död jämfört med placebogruppen. Det var 15 % av patienterna i Q10-gruppen som upplevde allvarliga hjärtproblem, som kallas MACE, jämfört med 26 % av patienterna som fick placebo, vilket motsvarar en 43 % relativ reduktion - ett viktigt resultat. Tillskott med Q10 minskade också signifikant risken för död av alla orsaker med 42 % jämfört med placebogruppen. Antalet oplanerade sjukhusinläggningar var 8 % i Q10-gruppen mot 14 % i placebogruppen, en signifikant skillnad. Det var dessutom signifikant fler av Q10-behandlade patienter som förbättrats en eller flera NYHA-klasser än i gruppen som fick placebo (58 % mot 45 %). En patient i Q10-gruppen gick från NYHA IV till NYHA I under behandlingen. Även en biologisk markör för hjärtsjukdom som kallas NT-proBNP förbättrades något i Q10 gruppen, och Q10 gruppen upplevde också färre biverkningar.

"Q10 är det första nya läkemedlet för att förbättra överlevnaden vid kronisk hjärtsvikt, och det bör läggas till standardbehandlingen.”

Docent Svend Aage Mortensen, ledare för Q-Symbio-studien..